วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรษมน ปาพรมในโอกาสผลงานวิจัยเรื่อง : ผลของโปรแกรมสนับสนุนและแอพพลิเคชั่นให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองและได้รับการรักษาโดยการส่องไฟ มีบุคคลภายนอกขออนุญาตใช้เครื่องมือวิจัย

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรษมน ปาพรม

ในโอกาสผลงานวิจัยเรื่อง : ผลของโปรแกรมสนับสนุนและแอพพลิเคชั่นให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองและได้รับการรักษาโดยการส่องไฟ มีบุคคลภายนอกขออนุญาตใช้เครื่องมือวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการวิจัย

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram