วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร  ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565 

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร
ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565

ในการตีพิมพ์ฐาน TCI กลุ่มที่ 1 : วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565

ชื่อบทความ : การเปรียบเทียบผลการบริหารกล้ามเนื้อมือโดยใช้ลูกบอลนุ่ม แป้งโดว์ และฟองน้ำ ต่อแรงบีบมือของผู้สูงอายุที่มีกล้ามเนื้อมืออ่อนแรง

Link : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/250132/173089

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram