วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565 

ขอแสดงความชื่นชมและยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565

ในการตีพิมพ์ฐาน TCI กลุ่มที่ 2 : วารสารวิชาการสันตพล ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน2565

ชื่อบทความ : ความสุขในการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

Link : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/scaj/article/view/250239

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram