วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนม เข้าร่วมวันครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 2 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมวันครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม โดยกิจกรรมช่วงเวลา 06.10 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ต่อจากนั้นเวลา 08.30 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมทั้งทำพิธีเปิดและเจิมตึกสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งตรงกับวันที่ 2 กันยายน 2565 และเป็นวันครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนมอีกด้วย โดยมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่122 ตอนที่ 75 ก เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2548 จึงมีผลให้มหาวิทยาลัยนครพนมได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยนครพนม” ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินั้นให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม, วิทยาลัยเทคนิคนครพนม, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม, วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม, วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม และให้มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญา

หลังจากนั้นเวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม จัดมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 “สู่เส้นชัยวันเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” โดยดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยในปีนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมที่เกษียณอายุราชการ ในสังกัดของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้แก่

1. ดร.อุทัยวรรณ สุกิมานิล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ระดับชำนาญการพิเศษ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรมณ กาสีวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

และหลังจากนั้นเวลา 11.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในปีนี้บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ได้แก่
1.ดร.อุทัยวรรณ สุกิมานิล
2.นางสายทอง จันทร์เต็มดวง แมคมาฮัน

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #2กันยายน2565 #17ปีมหาวิทยาลัยนครพนม #17thNPU #NPUFamily #NPUThailand #มหาวิทยาลัยนครพนม #nakhonphanomuniversity

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram