วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนม จัดพิธีไหว้ครู มอบหมวก เลื่อนชั้น และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมศรีโครตบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดพิธีไหว้ครู เลื่อนชั้น มอบหมวก และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมไหว้ครูในวันนี้ มีตัวแทนสโมสรนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1- 4 ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ตัวแทนศิษย์เก่า และนักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปี นำธูปเทียน-พานดอกไม้มอบให้กับคณาอาจารย์ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ต่อด้วยพิธีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 130 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนต่อเนื่อง และทุนทั่วไป รวมเป็นเงินจำนวน 1,281,200 บาท พิธีมอบรางวัล 1.การมอบรางวัลอาจารย์พี่เลี้ยงดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564, 2. รางวัลเชิดชูเกียรติ อาจารย์ผู้มีความพากเพียร วิริยะ อุตสาหะ ประจำปี 2564, 3.รางวัลครูในดวงใจ ประจำปี 2564 4.แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565, 5.แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 6.แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี พุทธศักราช 2565 ระดับอุดมศึกษา พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 7.แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาล แห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 และพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2-3 และ 4 จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบโอวาทแก่นักศึกษา และนำคณาจารย์ อาจารย์พี่เลี้ยง และนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

 

ซึ่งการพิธีในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงพื่อให้นักศึกษา แสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ อีกทั้งเป็นการแสดงออกเชิงประจักษ์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครพนม ที่ผ่านเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลทุกคนที่ได้เลื่อนชั้น รับหมวก และเข็มชั้นปี ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่มุ่งมั่นและใฝ่รู้ในการเรียนจนได้ผลการเรียนที่สูงสุดของชั้นปี ตลอดจนได้รับทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป รวมถึงการสร้างแรงบรรดาลใจในการมอบรางวัลอาจารย์พี่เลี้ยงดีเด่นแต่ละรายวิชา ให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติซึ่งเป็นการทั้งแรงบัลดาลใจ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาท ทั้งด้านองค์ความรู้ และการเป็นแบบอย่างพยาบาลที่ดี ให้แก่ลูกศิษย์อีกด้วย

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #พิธีไหว้ครูมอบหมวกเลื่อนชั้นและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram