วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินและรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประจำปี 2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงานการเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรีรัตน์ กอเจริญยศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สุปราณี สิทธิกานต์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ อินไชยา หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ อ.ปาริชาติ เมืองขวา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ นางสาว สุปราวีณ ฉิมแสง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบัน และตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินและรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2566 ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมในนามสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงที่ให้คำปรึกษาการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมต้อนรับในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานฯ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญเสริมศิริมงคลตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดประมวลราษฏร์ สวดเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคล รวมทั้งได้ถวายภัตตาหารเช้า เพื่อเสริมสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา อีกด้วย

#วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #สถาบันพี่เลี้่ยง
ภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram