วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยงในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์พี่เลี้ยงจากเครือข่ายการเรียนการสอนภาคปฏิบัติจากโรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โรงพยาบาลมุกดาหาร โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ โรงพยาบาลบึงกาฬ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โรงพยาบาลเรณูนคร โรงพยาบาลนาหว้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนพัน จังหวัดนครพนม และอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ และทักษะให้แก่อาจารย์พี่เลี้ยง เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาพยาบาล ผ่านการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากรได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ และผศ.ดรนภาทิพย์ ตั้งตรีจักรให้เกียรติบรรยาย เรื่อง “บทบาทพยาบาลพี่เลี้ยง” ผู้ช่วยศาสตร์ จุรีรัตน์ กอเจริญยศ ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง “หลักสูตรและการจัดการศึกษาตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา” ดร.สุปราณี สิทธิกานต์ ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” และ“แนวคิดการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในยุค Next Normal” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรชัย เฉนียง ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิด” “ทฤษฎีการเรียนรู้” และ “การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลในศตวรรษที่21ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารุนนีย์ สวัสดิโชตติ์ อาจารย์ดวงใจ บุญคง และ อาจารย์ปาริชาติ เมืองขวา ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง “การประเมินผลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ”และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการให้คะแนนและการประเมินผลนักศึกษา นอกจากนี้ในหัวข้อ’ การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ’มีการจัดกิจกรรมกลุ่มให้อาจารย์พี่เลี้ยง จำลองสถานการณ์ในการฝึกการสอนภาคปฏิบัติ ได้แก่การมอบหมายงาน การประชุมปรึกษาก่อนและหลังปฏิบัติงาน การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล การสอนข้างเตียง การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล การทำ Moring Talk การสอนโดยใช้คำถาม และสะท้อนคิดการให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพรัตน์ แก้วศิริ ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศและ อาจารย์พยอม สินธุศิริ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

และกิจกรรมสุดท้ายได้จัดให้มีเวทีระดมสมองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนสอนภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาพยาบาลระหว่างทีมอาจารย์พี่เลี้ยงแต่ละโรงพยาบาลกับทีมอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมโครงการนี้นอกจากบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยงแล้วยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติกับวพบนพ ให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยงในศตวรรษที่21

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
deneme bonusu
deneme bonusu deneme bonusu
ankara escort
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
deneme bonusu bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Porn sites
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
bostanci escort kurtkoy escort kadikoy escort kartal escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
deneme bonusu veren siteler
film izle
lenirobredo.com