วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

Add Your Heading Text Here


การศึกษาเพื่อเป็นมนุษย์ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักพุทธศาสนา

โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก แนวคิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เชื่อว่า การศึกษาต่อเนื่องเพื่อความเป็นมนุษย์ จะต้องสอนให้เด็ก รู้จักคิดและกระทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความพอดีแก่ส่วนรวม และตนเอง คนที่ต้องมีความเป็นมนุษย์จะต้องสอนให้เด็กรู้จักคิด มีจิต กริยา ที่อ่อนโยน สุขุม ประณีตและงดงาม วิทยาลัยฯ จึงยึดหลักในการสร้างเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ของบุตรหลานท่าน เพื่อให้เป็นบุคคลที่เก่ง ดี และมีความสุข

โดยในแต่ละกิจกรรมจะสอดแทรกให้เด็กเกิดทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิต ให้สำเร็จ (Executive Functions : EF) ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น มีความสุขเป็น

สถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่เดือนมีนาคม เป็นต้นไป รับสมัครทุกวัน ทั้งนี้ศูนย์ฯ ไม่มีปิคภาคเรียน สามารถสมัครได้ทุกวันตามเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

กำหนดการรับสมัคร

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม รับสมัครทุกวันเวลาราชการ

วัยก่อนเรียน(อายุ 2-4 ปี)

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram