วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม


การศึกษาเพื่อเป็นมนุษย์ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักพุทธศาสนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มีแนวคิดที่เชื่อว่า การศึกษาต่อเนื่องเพื่อความเป็นมนุษย์ จะต้องสอนให้เด็ก รู้จักคิดและกระทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความพอดีแก่ส่วนรวมและตนเองสอนให้เด็กรู้จักคิด มีจิต กริยา ที่อ่อนโยน สุขุม ประณีตและงดงามวิทยาลัยฯ จึงยึดหลักในการสร้างเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ของบุตรหลานท่าน เพื่อให้เป็นบุคคลที่เก่ง ดี และมีความสุข

โดยในแต่ละกิจกรรมจะสอดแทรกให้เด็กเกิดทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ (Executive Functions : EF) ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้เด็กคิดเป็น ทำเป็นเรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น มีความสุขเป็น

สถานที่รับสมัคร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 042-512196 ต่อ 1010 หรือติดต่อ คุณครูจารุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 093-389-2299 , คุณวาสนา คำสงค์ ผู้จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายเลขโทรศัพท์ 089-411-4720

กำหนดการรับสมัคร

สามารถสมัครได้ทุกวันในเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

วัยก่อนเรียน(อายุ 2-4 ปี)

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram