วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการ

หลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าหน่วยกิตต่อหน่วย
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
15,000
400
500
หลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
50,000
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram