วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

📣ปฏิทินและเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 

📣วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่รอบที่ 1/2 ถึง รอบที่ 4 นะคะ ดังนี้ค่ะ
📌1. รอบที่ 1/2 Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) [ ทั่วประเทศ ]
▶️ รับสมัคร – วันที่ 9 ธันวาคม 2565 – 8 มกราคม 2566
▶️ GPAX 5-6 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป
▶️ GPA วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 3.00
▶️ คะแนน TGAT90, TPAT3 แต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
▶️ แฟ้มสะสมงาน

📌2. รอบ Quota (โควตา )
2.1 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.2 โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
2.3 โควตาบุตร ตชด. ภาค 2
2.4 โควตาบุตรบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
2.5 โควตาบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม/โควตาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
▶️ รับสมัคร – วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566
▶️ GPAX 5-6 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป
▶️ คะแนน TGAT90, TPAT3, A-LEVEL61, A-LEVEL65, A-LEVEL66, A-LEVEL82 แต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน

📌3. รอบ Admission (รับตรงร่วมกัน) [ ทั่วประเทศ ]
▶️ รับสมัคร – วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566
▶️ GPAX 5-6 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป
▶️ คะแนน TGAT90, TPAT3, A-LEVEL61, A-LEVEL65, A-LEVEL66, A-LEVEL82 แต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน

📌4. รอบรับตรงอิสระ โควตาผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
▶️ รับสมัคร – วันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566
▶️ GPAX (ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต) 6 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป
▶️ GPAX หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3.00 ขึ้นไป
📌คุณสมบัติ
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต
*เฉพาะโควตาผู้ผ่านการอบรมผู้ช่วยพยาบาลฯ ต้องสำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมแล้ว
2. มีสัญชาติไทย
3. มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
*เฉพาะโควตาผู้ผ่านการอบรมผู้ช่วยพยาบาลฯ มีอายุระหว่าง 18-35 ปี
4. เป็นผู้ที่มีส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
5. เป็นผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 29.99
6. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพ
7. เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษจำคุก ในคดีอาญา
8. ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2566 และไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณร เรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2521
**หากพิจารณาคัดเลือกแล้วพบว่าผู้สมัครไม่มีผลคะแนนหรือเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ จะถือว่าเป็นโมฆะและไม่พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ**

📌 ทั้งนี้ ขอให้ติดตามรายละเอียดของการรับสมัครของแต่ละรอบในเพจ
Facebook:
▶️รับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ปีการศึกษา 2566
https://www.facebook.com/npubcnn2566/
▶️วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
https://www.facebook.com/BcnnNpuThailand/
▶️เรียนต่อ มหาวิทยาลัยนครพนม Nakhon Phanom University
https://www.facebook.com/Admission.NPUWebsite:
📌 รายละเอียดการสมัครที่ http://admission.npu.ac.th
📌 สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ : http://apply.npu.ac.th/📌📌

ติดตามข่าวสาร : ชาว BCNN ได้แล้วที่นี้
📲 LINE Official Account : https://lin.ee/Ixt3Lwz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram