วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนม จัดโครงการไหว้ครู เลื่อนชั้นปี มอบหมวก มอบทุนการศึกษา และมอบดวงประทีป ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดโครงการไหว้ครู เลื่อนชั้นปี มอบหมวก มอบทุนการศึกษา และมอบดวงประทีป ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

โดยพิธีไหว้ครู มีตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชมุชน นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ตัวแทนศิษย์เก่า และนักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปี นำธูปเทียน-พานดอกไม้มอบให้กับคณาอาจารย์ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ต่อด้วยพิธีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 178 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนต่อเนื่อง และทุนทั่วไป รวมเป็นเงินจำนวน 2,145,240 บาท

และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมได้มีการมอบรางวัลแก่อาจารย์พี่เลี้ยงดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 กลุ่มวิชา ดังนี้
1.กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ คุณวนัสนันท์ใบวังแก้ว หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
2.กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณธิดารัตน์ ทาภู หัวหน้างานแผนกผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ และ คุณเทวี ศรีสินสันติกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนาหว้า
3.กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ จำนวน 1 ท่านได้แก่ คุณแทนไท รากวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
4.กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ จำนวน 2 ท่านได้แก่ คุณสุกาญจนา จุลโนนยาง หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 1 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และคุณอรรจจิมา ศรีชนม์ หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมเอื้ออารีย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนครพนม
5.กลุ่มวิชาพยาบาลมารดาทาแรกและการผดุงครรภ์ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ คุณรัศมีแข พรหมประกาย หัวหน้างานห้องคลอด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนครพนม

รางวัลนักนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้
1.รุ่นที่ 28 ห้อง A ได้แก่ นางสาวศิริขวัญ บุญรักษ์ เกรดเฉลี่ย 3.89
2.รุ่นที่ 28 ห้อง B ได้แก่ นายอิทธิพัทธิ์ ยางธิสาร เกรดเฉลี่ย 3.71
3.รุ่นที่ 29 ห้อง A ได้แก่ นางสาวนพจิรา สามารถ เกรดเฉลี่ย 3.77
4.รุ่นที่ 29 ห้อง B ได้แก่ นางสาวศศิธร แท่นหินด้วย เกรดเฉลี่ย 3.95
5. รุ่นที่ 30 ห้อง A จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวสุมินทรา คณาสาร นายสุวัฒน์ชัย หงษ์ศรีทอง และนางสาวอารยาอันทรโคตร เกรดเฉลี่ย 3.90

รางวัลวัลนักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่ นางสาวนิตยา แดนดี และนายพิทักษ์ชนม์ เรืองศาสตร์
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ นางสาวชญานี ละม้าย
รางวัลเชิดชูเกียรติแก่สโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่ นายปฐมพร ปากดีสี นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2565 และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ได้แก่ นางสาวพิชญ์ สินี กลีบรัง ตัวแทนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบโอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้า จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงพื่อให้นักศึกษา แสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ อีกทั้งเป็นการแสดงออกเชิงประจักษ์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครพนม ที่ผ่านเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลทุกคนที่ได้เลื่อนชั้น รับหมวก และเข็มชั้นปี ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่มุ่งมั่นและใฝ่รู้ในการเรียนจนได้ผลการเรียนที่สูงสุดของชั้นปี ตลอดจนได้รับทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป รวมถึงการสร้างแรงบรรดาลใจในการมอบรางวัลอาจารย์พี่เลี้ยงดีเด่นแต่ละรายวิชา ให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติซึ่งเป็นการทั้งแรงบัลดาลใจ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาท ทั้งด้านองค์ความรู้ และการเป็นแบบอย่างพยาบาลที่ดี ให้แก่ลูกศิษย์

และช่วงเย็น ได้มีการจัดพิธีมอบดวงประทีป แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 30 และพิธีอันเชิญดวงประทีปสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (จำลอง) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี เป็นผู้มอบตะเกียงให้แก่ตัวแทนนักศึกษา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วม

โดยการจัดพิธีพิธีฯ ในครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์ของความเมตตา กรุณา และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “สุภาพสตรีแห่งดวงประทีป” (Lady of the Lamp) อีกทั้งเป็นผู้บุกเบิกด้านพยาบาลศาสตร์ยุคใหม่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาที่กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพอีกขั้นที่สำคัญในมุ่งมั่นเพื่อที่จะเป็นพยาบาลรับใช้สังคมต่อไปในวันข้างหน้าอีกด้วย

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
deneme bonusu
deneme bonusu deneme bonusu
ankara escort
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
deneme bonusu bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Porn sites
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
bostanci escort kurtkoy escort kadikoy escort kartal escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
deneme bonusu veren siteler
film izle
lenirobredo.com