วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนม จัดโครงการประเมินสมรรถนะทางการพยาบาลของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) ระยะที่ 2

ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประเมินสมรรถนะทางการพยาบาลของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) ระยะที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก คณะวิทยากรจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยมี ดร.ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล สุทธิเนียม ผศ.ดร.ชญาภรณ์ อาจารย์มญช์พาณี ขำวงษ์ อาจารย์พัชรี วัฒนชัย และอาจารย์ภัทรา สุวรรณโท ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ แก่คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ในการนำเสนอ (ร่าง) ข้อสอบและแบบประเมินทักษะทางคลินิกของแต่ละกลุ่มวิชาฯ และวิพากษ์ข้อสอบและแบบประเมิน การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดสถานีสอบประเมินทักษะทางคลินิก” การ Workshop ตามกลุ่มวิชาทางการพยาบาล 5 กลุ่มวิชาฯ เตรียมจัดสถานีสอบเสมือนจริง และกิจกรรมเข้ากลุ่มย่อย ฝึกจัดสถานีสอบเสมือนจริง แยกตามกลุ่มวิชาทางการพยาบาล 5 กลุ่มวิชาได้แก่ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ พร้อมกิจกรรมถอดบทเรียนและสรุปผลกิจกรรมณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นต่อเนื่องจากระยะที่ 1 ที่ได้มีการจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ด้วยวิทยาลัยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครพนม ทำการเปีดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification Framework for Higher Education: TQF)ที่ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจึงมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติผ่านการนำความรู้ภาคทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง จึงนับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้เกิดทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาข้อสอบและแบบประเมินทักษะทางคลินิก แยกตามกลุ่มวิชาทางการพยาบาล ซึ่งจัดต่อเนื่องมาจนถึงระยะที่ 2 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องในการประเมินทักษะการปฏิบัติทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อให้แต่ละกลุ่มวิชาฯ มีข้อสอบและแบบประเมินทักษะทางคลินิกและสามารถจัดสถานีสอบของแต่ละกลุ่มวิชาฯ ให้นักศึกษาพยาบาลมีทักษะการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานต่อไป ในการพัฒนาข้อสอบและแบบประเมินทักษะทางคลิกนิกในรายวิชาการพยาบาล รวมถึงพัฒนารูปแบบสถานีการสอบประเมินทักษะทางคลินิกและจัดสอบประเมินทักษะทางคลินิกในรายวิชาทางการพยาบาล และในระยะสุดท้ายระยะที่ 3 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ที่จะถึงนี้อีกด้วย

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม
______________________________

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
deneme bonusu
deneme bonusu deneme bonusu
ankara escort
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/
deneme bonusu bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Porn sites
Kralbet Matadorbet Tipobet Milosbet 1win 7slots Paşacasino Oslobet
bostanci escort kurtkoy escort kadikoy escort kartal escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
deneme bonusu veren siteler
film izle
lenirobredo.com