วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

BCNN Showcase

วพบ.นครพนม คว้ารางวัลในการประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 “SMART NURSE : บทบาทพยาบาลในสังคมยุคดิจิทัล” จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นำนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนนีนครพนม เข้าร่วมการประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 “SMART NURSE: บทบาทพยาบาลในโลกยุคดิจิตอล” ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

โดยการเข้าร่วมครั้งนี้ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมการประกวดผลงานวิชาการ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้มีผลงานวิชาการเข้าร่วมการนำเสนอแบบ Poster Presentation จำนวน 4 ผลงาน และได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิชาการดังนี้
1) รางวัลระดับดีเยี่ยมในการนำเสนอแบบ Poster Presentation จำนวน 2 รางวัล คือ
1. ประสิทธิผลของเกมปลดล็อคเศรษฐีวัยเก๋าต่อการชะลอภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ นำเสนอโดย นางสาวสิริกานดา สิงห์สิทธิ์ นางสาวลลิตา แพไธสง นางสาวณัฐชา คำมุกข์ และนายคงภัทร์ ศิลา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญชัย หมื่นห่อ
2. ผลของการใช้เว็บไซต์สื่อการเรียนรู้เรื่องการประเมิน LATCH score ต่อคะแนนความรู้เรื่องการประเมิน LATCH score และความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 2 นำเสนอโดย นายกิตติศักดิ์ สุขวิพัฒน์ นางสาวศลิษา ศรีพอ นางสาวมัลลิกา พองพรหม และนางสาวกนกวรรณ ยืนยง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ศิริภรณ์ เหมะธุลิน

2) รางวัลระดับดีมากจำนวน 1 รางวัล คือ
1. ผลของการใช้สื่อแอพพลิเคชั่น “HEY! MOM” ต่อความรู้และการรับรู้ความไม่เพียงพอของน้ำนมแม่ในมารดาทำงานนอกบ้าน นำเสนอโดย นางสาววณิชชา สงเสรฐ นางสาวเพ็ญนภา หงสุวรรณ และนายโยธารักษ์ ปรือปรัง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์พิมลพรรณ อันสุข

3) รางวัลระดับดี 1 รางวัล คือ
1. ผลของนวัตกรรมยึดตรึงจุดฉีดวัคซีนบีซีจีทารกแรกเกิด ต่อประสิทธิภาพการฉีดวัคซีนบีซีจี และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม นำเสนอโดย นางสาวรังษิยา ชาติชำนิ นางสาวณฐนิชา ศรีลัย และจิรัชยา ภูทอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์พยอม สินธุศิริ

นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาเข้ารับรางวัล นักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวธนภรณ์ ควรฮางฮอง นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 29 ห้อง A ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ ได้รับการดูแลและเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานโดย อาจารย์ ณฐมน โจมแพง อาจารย์พรรณยุพา เนาว์ศรีสอน และฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณฐมน โจมแพง ในโอกาสที่ข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัดนครพนม ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก คณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนครพนมทุนนักวิจัยหน้าใหม่ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กมลนัทธ์ คล่องดี ในโอกาสที่ข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง นครกัญชาปลอดภัย: การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้การใช้กัญชาในวัยรุ่นนครพนม ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอแสดงความยินดีกับนายพิทักษ์ชนม์ เรืองศาสตร์ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 30 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมเนื่องในโอกาสได้รับรางวัลความประพฤติดี พุทธศักราช 2566 ระดับอุดมศึกษา พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิตยา แดนดี นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 28 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมเนื่องในโอกาสได้รับรางวัลความประพฤติดี พุทธศักราช 2566 ระดับอุดมศึกษา พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.สุปราณี สิทธิกานต์ เนื่องในโอกาสผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.สุปราณี สิทธิกานต์ เนื่องในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565

ในการตีพิมพ์ฐานข้อมูลวารสาร TCI กลุ่ม 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2565

ชื่อบทความ : เมืองแตก…สาแหรกไม่ขาด: การศึกษาเชิงคุณภาพถึงกลยุทธ์การรอดพ้นจากภาวะวิกฤตของ ครอบครัวผ่านการสืบทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวเวียดนามอพยพในประเทศไทย

Link : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/255803/173263

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์ชิณกรณ์ แดนกาไสย ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (3701)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์ชิณกรณ์ แดนกาไสย ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (3701)

จากสภามหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2566
#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม
______________________________
ติดตามข่าวสาร : ชาว BCNN ได้แล้วที่นี้
📲 LINE Official Account : https://lin.ee/Ixt3Lwz
📲 IG : https://www.instagram.com/bcnnnpu/
📲 Web : http://bcnn.npu.ac.th/

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรรัตน์ แสงใสแก้ว เนื่องในโอกาสผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรรัตน์ แสงใสแก้ว ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565

ในการตีพิมพ์ฐานข้อมูลวารสาร SSCOPUS#3
Journal of Education and Health Promotion Vol. 11 July 2022


ชื่อบทความ : Perceived factors contributing to the care provided by informal (family) and formal caregivers of older adults with noncommunicable diseases in rural communities: A qualitative focus group study.

Link : https://drive.google.com/file/d/1kt7jrFpgkbg_pSAFxshsmf0g5ID_zafR/view?usp=sharing

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.อรอุมา แก้วเกิด เนื่องในโอกาสผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.อรอุมา แก้วเกิดในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565

ในการตีพิมพ์ฐานข้อมูลวารสาร SCOPUS#4
Journal of Public Health and Development Vol. 20 No.3 2022September – December 2022

ชื่อบทความ : Health and agrochemical use experiences of agricultural workers with high serum cholinesterase levels in Northeastern Thailand

Link : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/AIHD-MU/article/view/258593/174507 

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์ ในโอกาส : ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกรวมทุกแหล่งทุน ทั้งหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการ จำนวนทุน : 12,081,100 บาท

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu
accidentcar.net
deneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler
film izle hdfilmcehennemi hd film izle film izle
maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort
deneme bonusu bonus veren siteler
bostanci escort kurtkoy escort
deneme bonusu veren siteler https://denemebonususiteler.com/