วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

BCNN Showcase

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์จรินทร โคตพรม ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์จรินทร โคตพรม
ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565

ในการตีพิมพ์ (ออนไลน์) : วารสารวิจัยและพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ออนไลน์)ที่ 1 ฉบับที่ 1 2565

ชื่อบทความ : การส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับ: บทบาทพยาบาล

Link : https://bit.ly/39PhEEw

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.อรอุมา แก้วเกิด ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.อรอุมา แก้วเกิด
ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565

ในการตีพิมพ์ฐาน TCI กลุ่มที่ 2 : วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน2565

ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ

Link : https://bit.ly/3tX6eW4

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรฤทัย ภูนากลม  ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565 

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรฤทัย ภูนากลม

ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565

ในการตีพิมพ์ฐาน TCI กลุ่มที่ 2 : The Bangkok Medical Journal Vol. 18 NO. 1 February 2022

ชื่อบทความ : Balance of Family Caring in Families with Chronically Ill Children: A Concept Analysis

Link : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/bkkmedj/article/view/254308

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565 

ขอแสดงความชื่นชมและยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565

ในการตีพิมพ์ฐาน TCI กลุ่มที่ 2 : วารสารวิชาการสันตพล ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน2565

ชื่อบทความ : ความสุขในการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

Link : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/scaj/article/view/250239

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร  ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565 

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร
ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565

ในการตีพิมพ์ฐาน TCI กลุ่มที่ 1 : วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565

ชื่อบทความ : การเปรียบเทียบผลการบริหารกล้ามเนื้อมือโดยใช้ลูกบอลนุ่ม แป้งโดว์ และฟองน้ำ ต่อแรงบีบมือของผู้สูงอายุที่มีกล้ามเนื้อมืออ่อนแรง

Link : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/250132/173089

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพรัตน์ แก้วศิริ ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพรัตน์ แก้วศิริ

ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565

ในการตีพิมพ์ฐาน TCI กลุ่มที่ 1 : วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565

ชื่อบทความ : ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมสายวัดคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการต่อน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นตลอดการตั้งครรภ์และน้ำหนักทารกแรกเกิดของสตรีตั้งครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานก่อนตั้งครรภ์

Link : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/250571/173074

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565 

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา

ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565

ในการตีพิมพ์ฐาน TCI กลุ่มที่ 1 : วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 2565

ชื่อบทความ : ปัจจัยทำนายความสุขของบุคลากรวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์ดวงใจ บุญคง ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์ดวงใจ บุญคง ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565 ในการตีพิมพ์ฐาน SCOPUS #Q4 : Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences Vol. 18 No. 2 2022 ชื่อบทความ : The Effects of Case Study-based Learning on Nursing Care Plan Ability in Nursing Process of Nursing Students Link : https://medic.upm.edu.my/upload/dokumen/2022031418384411_MJMHS_0741.pdf #BCNN  #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์ ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์ ในโอกาสได้รับผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2565
ในการตีพิมพ์ฐาน SCOPUS #Q4 : Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences Vol. 18 No. 1 2022
ชื่อบทความ : Can Family Carer Groups Help People with Intellectual Disabilities? Applying Focused Ethnography Methods in Community Contexts of Northeastern Thailand
Link : https://medic.upm.edu.my/upload/dokumen/2022011717485710_MJMHS_0260.pdf
#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญนาฎ อภัยโส นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 26 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลความประพฤติดี พุทธศักราช 2565 ระดับอุดมศึกษา พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram