วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

BCNN Showcase

ขอแสดงความความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวชญานี ละม้าย นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ในโอกาสได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 จากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ขอแสดงความความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสได้รับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อรับประกาศเกียรติคุณ “แคแสดชูช่อครบรอบ 40 ปี” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอแสดงความความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ  มหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสได้รับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อรับประกาศเกียรติคุณ “แคแสดชูช่อครบรอบ 40 ปี” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จากสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัส53)

 

PDF Title

ขอแสดงความยินดีกับดร.เบญจยามาศ พิลายนต์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (3701) อนุสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน (370104)

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram