วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

วพบ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา

วพบ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพรัตน์ แก้วศิริ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม คณะครู และนักเรียนเข้าร่วม

การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อบริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามแนวพระราชดำริฯ โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีภารกิจหลักในการมุ่งผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้มีคุณภาพสู่สังคมควบคู่กับการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ในการดำเนินการบริการวิชาการ โดยมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนและสร้างประโยชน์และคุณค่าจากการบริการวิชาการแก่องค์กร สังคม และชุมชน ผ่านการบรรยายให้ความรู้และลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมบรรยายในเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ การฝึกปฏิบัติทักษะการล้างมือ 7 ขั้นตอนเพื่อสุขอนามัยที่ดี ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้มอบอุปกรณ์การเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอีกด้วย

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
bostanci escort kadikoy escort kartal escort kurtkoy escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis

kamagra 100 mg

afilta 20 mg

combo 100 mg

degra 100 mg

flynta 20 mg

hardcis 20 mg

jeligra 100 mg fiyat

lex 20 mg fiyat

lifta 20 mg fiyat

orcafil 20 mg

priligy 30 mg

sildegra

sinegra 100 mg

vigrande 100 mg

cialis fiyat

cialis nedir